Tại sao tôi tiếp tục nghe nói rằng họ sẽ trục xuất những người tị nạn Việt Nam?

Who is Liable for an Injury at an Airbnb?
December 12, 2018
Happy Holidays from the Law Offices of Scott Warmuth!
December 19, 2018

Tại sao tôi tiếp tục nghe nói rằng họ sẽ trục xuất những người tị nạn Việt Nam?

Hỏi: Chào Julie,

Tại sao tôi tiếp tục nghe nói rằng họ sẽ trục xuất những người tị nạn Việt Nam? Cha tôi đã đến đây như một người tị nạn. Liệu ông có nguy cơ bị trục xuất? – Debbie Troung

Trả lời: cảm ơn bạn về câu hỏi, Debbie. Có thể bạn đang đề cập đến những tin tức nhập cư gần đây rằng chính quyền Trump tìm cách trục xuất người nhập cư từ Việt Nam mà trước đây được bảo vệ ra khỏi Hoa Kỳ. Tin tức này bắt nguồn từ một sự thay đổi trong chính sách. Các chính sách, về bản chất, là nhằm đối xử với những người nhập cư từ Việt Nam đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7, 1995 như là những di dân bình thường, chịu mọi chế tài của luật di trú hiện hành.

Một số mốc lịch sử: Năm 2008, Hoa Kỳ và Việt Nam đã thỏa thuận rằng bất kỳ người nhập cư Việt Nam nào đã đến Mỹ trước ngày đó không thể bị trục xuất. Vào đầu 2017, chính quyền Trump tái lập các thỏa thuận và kết luận rằng những người nhập cư có thể bị trục xuất. Trong tháng tám 2018, chính quyền đã đảo ngược chinh sách. Và bây giờ, theo đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, họ đang đảo ngược chinh sách một lần nữa, và với những thủ tục khắt khe hơn.

Trong thời gian chuyển đổi chính sách 2017, chỉ có người nhập cư Việt Nam với án hình sự mới đủ điều kiện để bị trục xuất. Nhưng theo sự thay đổi chính sách gần đây, tất cả những người nhập cư Việt Nam đều đủ điều kiện, bao gồm người tị nạn từ chiến tranh Việt Nam. Điều này có thể được giải thích tại tòa án, dẫn đến sự bấp bênh hơn nữa cho người nhập cư Việt Nam.

Điều thay đổi này trong chính sách không nhất thiết có nghĩa là cha của bạn phải đối mặt bị trục xuất. Bất kỳ người nhập cư Việt Nam nào đã trở thành công dân Hoa Kỳ sẽ không chịu sự đe dọa của trục xuất. Nếu cha của bạn chưa là công dân, một luật sư nhập cư có thể giúp ông ta trở thành công dân Hoa Kỳ. Các văn phòng luật của Scott Warmuth cung cấp tư vấn nhập cư miễn phí cho công dân, và bạn có thể lấy hẹn bằng cách gọi 626-282-6868.

Dear Julie,
Why do I keep hearing that they’re going to deport Vietnamese refugees?  My father came in to the country as a refugee.  Is he at risk of deportation?  — Debbie Troung

Thank you for your question Debbie.  You are probably referring to the recent immigration news that the Trump administration is seeking to deport formerly protected Vietnamese immigrants from the United States.  This news stems from a change in policy.  The policy, in essence, is to treat Vietnamese immigrants who arrived in the U.S. before July 12, 1995 as normal immigrants, subject to all aspects of current immigration law.

Some history.  In 2008, the United States and Vietnam agreed that any Vietnamese immigrants who arrived in the country before that date could not be deported.  In early 2017, the Trump administration reinterpreted the agreement and concluded that those immigrants could be deported.  In August of 2018, the administration reversed course.  And now, according to the U.S. embassy in Hanoi, they are reversing course again, and being stricter in the process.

During the 2017 policy shift, only Vietnamese immigrants with criminal convictions would be eligible for deportation.  But under the recent policy change, all Vietnamese immigrants would be eligible, including refugees from the Vietnam War.  This interpretation could be fought in court, leading to further uncertainty for Vietnamese immigrants.

This change in policy does not necessarily mean that your father faces deportation.  Any Vietnamese immigrant who has become a United States citizen would not be subject to the threat of deportation. If your father does not have citizenship, an immigration attorney could help him become a United States citizen.  The Law Offices of Scott Warmuth offers free immigration consultations for citizenship, which you can schedule by calling 626-282-6868.

Tại sao tôi tiếp tục nghe nói rằng họ sẽ trục xuất những người tị nạn Việt Nam?

Bạn có thể bình luận hoặc hỏi Julie một câu hỏi!

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

626-208-9313
877-655-5767
866-276-9977
866-608-5488
X