Tôi đã bị chấn thương ở vai trong khi làm việc cách đây vài tuần. Tôi nghĩ chấn thương vai của tôi có thể là vĩnh viễn. Điều gì xảy ra bây giờ?

Happy Thanksgiving!
Happy Thanksgiving!
November 21, 2018
Judge Ruling Expungement
The Basics of Expungement
November 28, 2018

Tôi đã bị chấn thương ở vai trong khi làm việc cách đây vài tuần. Tôi nghĩ chấn thương vai của tôi có thể là vĩnh viễn. Điều gì xảy ra bây giờ?

Hỏi: Thưa Julie, tôi đã bị chấn thương ở vai trong khi làm việc cách đây vài tuần và dường như nó không khỏi, ngay cả sau khi vật lý trị liệu. Tôi nghĩ chấn thương vai của tôi có thể là vĩnh viễn. Điều gì xảy ra bây giờ? – Yen Chi Chau

Trả lời: Thật không may, điều trị y tế không phải lúc nào cũng đem lại kết quả 100% cho bệnh nhân. Khi bạn đạt đến một điểm mà điều trị không cải thiện tình trạng sức khỏe của bạn, bác sĩ có thể tuyên bố chấn thương của bạn là vĩnh viễn và cố định (P&S). Khi bạn đạt đến điểm cải thiện y tế tối đa, bác sĩ điều trị của bạn sẽ hoàn tất một báo cáo gọi là P&S.

Thông thường, báo cáo P&S sẽ cung cấp chi tiết về tình trạng chấn thương của bạn. Nó sẽ liệt kê cụ thể các vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn sự giới hạn di động ở vai của bạn, và chi tiết mức độ đau đớn mà bạn đang gặp phải. Báo cáo cũng sẽ bao gồm chi tiết về chấn thương của bạn, bao gồm việc liệu nó có làm hạn chế khả năng làm việc của bạn và liệu bạn có cần chăm sóc y tế trong tương lai hay không. Báo cáo P&S cũng sẽ ước tính số tiền thương tích vĩnh viễn của bạn do công việc trước đó của bạn gây ra. Khi báo cáo được hoàn thành, bác sĩ điều trị của bạn sẽ gửi cho quản trị viên yêu cầu bồi thường.

Khi báo cáo P&S đã sẵn sàng, hãy đòi hỏi một bản sao từ người quản trị yêu cầu bồi thường. Báo cáo P&S sẽ ảnh hưởng đến các lợi ích trong tương lai của bạn, vì vậy điều rất quan trọng là phải chắc chắn rằng báo cáo của bạn là chính xác. Hãy nói chuyện với bác sĩ điều trị của bạn nếu bạn có thắc mắc hoặc tìm thấy bất kỳ thông tin nào bị thiếu hoặc không chính xác. Thông tin không chính xác hoặc bị thiếu có thể dẫn đến thiệt hại về lợi ích. Bạn có quyền chống lại báo cáo P&S và yêu cầu ý kiến thứ hai nếu bạn không hài lòng với kết quả.

Công ty luật bồi thường lao động có kinh nghiệm có thể giúp bạn xác định xem bạn có được đối xử công bằng sau chấn thương trong công việc hay không.

Dear Julie, I hurt my shoulder at work a few weeks ago and it doesn’t seem to be healing, even after physical therapy.  I think my shoulder injury might be permanent.  What happens now?  – Yen Chi Chau

Unfortunately, medical treatment doesn’t always return a patient to 100 percent.  When you reach a point where treatment is not improving your medical condition, your doctor may declare your injury as permanent and stationary (P&S).  When you have reach the point of maximal medical improvement, your treating doctor will complete a P&S report.

Typically, P&S reports will provide details to the condition of your injury.  It will list specific medical problems, such as restricted mobility in your shoulder, and detail how much pain you are experiencing. The report will also include details about your injury, including whether or not it will restrict your ability to work and whether or not you will need future medical care.  A P&S report will also estimate how much of your permanent injury was caused by your previous work duties.  When the report is completed, your treating physician will send it to the claims administrator.

When the P&S report is ready, be sure to request a copy of it from the claims administrator.  The P&S report will affect your future benefits so it’s very important to make sure your report is accurate.  Speak to your treating doctor if you have questions or find any information that is missing or inaccurate.  Incorrect or missing information could result in a loss of benefits.  You have the right to challenge a P&S report and request a second opinion if you are unhappy with the results.

An experienced workers’ compensation law firm can help you determine if you are being treated fairly after a work injury.

Tôi đã bị chấn thương ở vai trong khi làm việc cách đây vài tuần. Tôi nghĩ chấn thương vai của tôi có thể là vĩnh viễn. Điều gì xảy ra bây giờ?

Bạn có thể bình luận hoặc hỏi Julie một câu hỏi!

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

626-208-9313
877-655-5767
866-276-9977
866-608-5488
X