Tôi là một công dân Hoa Kỳ và đã sống tại Hoa Kỳ được khoảng 10 năm. Xin phải mất bao lâu để mang được cha mẹ tôi qua đây?

Judge Ruling Expungement
The Basics of Expungement
November 28, 2018
SSDI Attorneys in Southern California
Understanding Social Security Disability Insurance Benefits
November 30, 2018

Tôi là một công dân Hoa Kỳ và đã sống tại Hoa Kỳ được khoảng 10 năm. Xin phải mất bao lâu để mang được cha mẹ tôi qua đây?

Hỏi: Chào Julie, tôi là một công dân Hoa Kỳ và đã sống tại Hoa Kỳ được khoảng 10 năm. Tôi đã có thời gian khó khăn về tài chính nên không đủ khả năng để mang cha mẹ tôi qua đây. Tình hình tài chính của tôi hiện nay đã ổn định hơn và tôi muốn mang cha mẹ tôi từ Việt Nam sang. Xin cho biết tiến trình ra sao, và phải mất bao lâu để mang được cha mẹ tôi qua đây?  – Tường Chan

Trả lời: Là một công dân Hoa Kỳ, đem cha mẹ của bạn từ Việt Nam sang là khá thuận lợi. Theo luật di trú Mỹ, người thân trực tiếp của công dân được ưu đãi về mặt thủ tục để vào nước Mỹ. Chiếu khán cho thân nhân trực tiếp (IR) không chịu hạn ngạch và không bị chậm trễ trong việc cấp phát thẻ xanh.

Cụ thể, cha mẹ của bạn sẽ đủ điều kiện để nhận chiếu khán IR-5, thường được gọi là chiếu khán cho cha mẹ. Bạn, với tư cách là một công dân, sẽ điền mẫu đơn I-130 của sở di trú Mỹ (USCIS), đơn bảo lãnh cho thân nhân nước ngoài. Vì cha mẹ của bạn hiện không ở Mỹ, họ sẽ phải đợi cho đến khi đơn bảo lãnh của bạn được cứu xét và chấp thuận. Sau khi được chấp thuận, hồ sơ cha mẹ của bạn sẽ chuyển qua Trung tâm chiếu khán quốc gia (NVC).

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liệt kê 6 bước cho tiến trình NVC. Trước tiên, cha mẹ của bạn phải chọn một người đại diện. Người đại diện có thể là bạn, một luật sư, hoặc bất kỳ một người tin cậy nào. Bước thứ hai là trả lệ phí cho việc cứu xét hồ sơ và đơn bảo trợ tài chánh. Tiếp theo là nạp mẫu DS-260, đơn xin chiếu khán nhập cảnh và ghi danh người nước ngoài, và được phỏng vấn bởi một viên chức lãnh sự Hoa Kỳ. Bước thứ tư và thứ năm là thu thập các chứng từ tài chính và bổ xung khác trước khi bước cuối cùng, nộp các chứng từ này cho NVC.

Sau khi NVC chấp thuận hồ sơ và cha mẹ của bạn nhận được chiếu khán nhập cảnh, họ có thể vào Hoa Kỳ với danh nghĩa thường trú nhân. Tiến trình xem ra có vẻ phức tạp, nhưng luật sư di trú sẵn sàng giúp đỡ.

Một luật sư di trú có thể giúp bạn hoàn thành các giấy tờ cần thiết để đảm bảo các đơn từ của bạn được hoàn thành một cách không sai xót và xử lý một cách nhanh chóng. Các văn phòng luật của Scott Warmuth đã hoạt dộng trong ngành luật di trú trong hơn 30 năm và cung cấp miễn phí tư vấn ban đầu.

Question: Hi Julie, I’m a US citizen and have been living in the United States for about 10 years. I have been struggling financially and couldn’t afford to bring them over before. My financial situation is more stable now and I would like to bring my parents over from Vietnam. What is the process and how long will it take to bring my parents over? – Tường Chắn

As a United States citizen, bringing your non-citizen parents over from Vietnam is fairly straight forward.  Under U.S. immigration law, immediate relatives of citizens receive preferential treatment to enter the country.  Immediate Relative (IR) Visas are not subject to quotas and do not face significant delays in obtaining a green card.

Specifically, your parents would qualify for an IR-5 visa, commonly known as the parent visa.   You, as a citizen, will complete United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) Form I-130, Petition for Alien Relative.  Because your parents are not currently in the U.S., they will need to wait until your petition has been processed and approved.  Upon approval, your parents will go through the National Visa Center (NVC) process.

The U.S. State Department lists six steps for the NVC process.  First, your parents must choose an agent.  The agent can be you, an attorney, or any trusted person.  The second step is to pay fees for application processing and affidavit of support.  Next is to submit Form DS-260, Application for Immigrant Visa and Alien Registration, and be interviewed by a U.S. consular officer.  The fourth and fifth step is to collect financial and supporting documents before the final step, submitting those documents to the NVC.

After the NVC approves their application and your parents receive their immigration visa, they will be able to enter the United States with permanent resident status.  The process may seem daunting, but immigration lawyers are ready to help.

An immigration lawyer can help you complete the necessary paperwork to ensure your applications are completed without error and processed quickly.  The Law Offices of Scott Warmuth has been practicing immigration law for more than 30 years and offers free initial consultations.

Tôi là một công dân Hoa Kỳ và đã sống tại Hoa Kỳ được khoảng 10 năm. Xin phải mất bao lâu để mang được cha mẹ tôi qua đây?

Bạn có thể bình luận hoặc hỏi Julie một câu hỏi!

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

626-208-9313
877-655-5767
866-276-9977
866-608-5488
X