Hỏi Julie – Có cách nào để ông chủ của tôi trả tiền cho những hóa đơn này?

Delayed Pain after a Car Accident
Delayed Injury in a Car Crash
October 12, 2018
Second opinion
Second Opinions in Workers’ Compensation Claims
October 17, 2018

Hỏi Julie – Có cách nào để ông chủ của tôi trả tiền cho những hóa đơn này?

Question: Hi Julie, I was injured on the job and I’m not sure who is responsible for my medical bills. I went to a few doctors’ appointments and paid everything myself. My boss promised to pay me back so I saved all my medical receipts to submit to him. But, my injury was about 9 weeks ago and doctor’s office called me and told me my boss haven’t paid any of my bills. How can I get my boss to pay for these bills? -Anh Hao Le.

Answer: Your employer must pay for medical care for your work-related injury or illness, either through a workers’ compensation insurance policy or by being self-insured. The claims administrator pays the medical bills. If you file a claim form and your physician knows that the injury is work-related, you should never receive a medical bill. It is illegal for a physician or medical facility to bill a worker if the injury is work-related. Anh Hao, have you notified your physician that you were injured on the job? If not, you need to do so right away!

California workers’ compensation law requires claims administrators to authorize and pay for medical care that is “reasonably required to cure or relieve” the effects of the injury. Medical care for injured workers should follow scientifically based medical treatment guidelines, which could include acupuncture treatment, chronic pain treatment, and/or post-surgical treatment.

In an emergency, your employer must make sure that you have access to immediate emergency medical treatment. For non-emergency care, the workers’ compensation claims administrator is required to authorize treatment within one working day after you file a claim form. While investigating your claim, he or she must authorize necessary treatment up to $10,000.

The Law Office of Scott Warmuth can help you with your workers’ compensation claim. Call us to receive a free legal consultation. We can help you speak with your claims administrator or employer to ensure you are receiving immediate medical treatment. Your treatment can be authorized while waiting for a decision on your claim.

Hỏi: Chào Julie, tôi đã bị thương trong công việc và tôi không biết ai sẽ chịu trách nhiệm về hóa đơn y tế của tôi. Tôi đã đi gặp bác sĩ vài lần và tự trả tiền cho mọi thứ. Ông chủ của tôi hứa sẽ hoàn lại cho tôi vì vậy tôi đã lưu tất cả các biên lai y tế và gửi cho ông ta. Nhưng đã 9 tuần kể từ ngày tôi bị chấn thương và văn phòng bác sĩ đã gọi và cho biết ông chủ của tôi đã không trả bất kỳ hóa đơn nào của tôi. Có cách nào để ông chủ của tôi trả tiền cho những hóa đơn này? – Anh Hao Le.

Trả lời: Chủ lao động của bạn phải trả tiền chăm sóc y tế cho thương tích hoặc bệnh tật liên quan đến công việc của bạn, hoặc thông qua bảo hiểm bồi thường cho người lao động hoặc tự chi trả. Người quản lý khiếu nại thanh toán hóa đơn y tế. Nếu quý vị nộp đơn yêu cầu và bác sĩ của quý vị biết rằng thương tích có liên quan đến công việc, quý vị sẽ không bao giờ nhận được hóa đơn y tế. Sẽ là bất hợp pháp khi một bác sĩ hoặc cơ sở y tế lập hóa đơn cho một công nhân nếu chấn thương của họ liên quan đến công việc. Anh Hào, bạn có thông báo cho bác sĩ của bạn rằng bạn đã bị thương trong công việc không? Nếu không, bạn cần phải làm ngay lập tức!

Luật bồi thường lao động của California yêu cầu các quản trị viên chấp thuận và thanh toán cho dịch vụ chăm sóc y tế khi đó là “cần thiết hợp lý để chữa trị hoặc giảm bớt” các tác động của thương tích. Chăm sóc y tế cho người lao động bị thương phải tuân theo các hướng dẫn điều trị y khoa dựa trên khoa học, có thể bao gồm điều trị châm cứu, điều trị đau mãn tính và / hoặc điều trị sau phẫu thuật.

Trong trường hợp khẩn cấp, chủ lao động của bạn phải đảm bảo rằng bạn được tiếp cận với điều trị y tế khẩn cấp ngay lập tức. Đối với dịch vụ chăm sóc không khẩn cấp, người quản lý tiếp nhận hồ sơ bồi thường lao động cần phải cho phép điều trị trong vòng một ngày làm việc sau khi bạn nộp đơn yêu cầu. Trong khi điều tra khiếu nại của bạn, người này phải cho phép điều trị cần thiết có thể lên đến $10,000.

Văn phòng Luật Scott Warmuth có thể giúp giải quyết hồ sơ đòi bồi thường tai nạn lao động của bạn. Gọi cho chúng tôi để được tư vấn pháp lý miễn phí. Chúng tôi có thể giúp bạn nói chuyện với quản trị viên tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường hoặc chủ nhân của bạn để đảm bảo bạn được điều trị y tế ngay lập tức. Việc điều trị của bạn có thể được chấp thuận trong khi chờ đợi quyết định về hồ sơ của bạn.

Có cách nào để ông chủ của tôi trả tiền cho những hóa đơn này?

Bạn có thể bình luận hoặc hỏi Julie một câu hỏi!

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

626-208-9313
877-655-5767
866-276-9977
866-608-5488
X