Hỏi Julie – Tôi có được trả tiền cho những ngày mà tôi không thể làm việc vì chấn thương không?

Second opinion
Second Opinions in Workers’ Compensation Claims
October 17, 2018
Temporary Disability Benefits and Eligibility
October 24, 2018

Hỏi Julie – Tôi có được trả tiền cho những ngày mà tôi không thể làm việc vì chấn thương không?

Question: Hi Julie, my name is Vu Nguyen. I was injured at work and now I’m worried that I don’t have enough money to pay my bills and take care of my kids. Will I be paid for those days that I’m not able to work because of my injuries?

Answer: Thank you for your question, Vu.

If your injury prevents you from doing your usual job while recovering, you may be eligible for temporary disability (TD) benefits. TD benefits are payments you receive if you lose wages because:

• Your treating doctor says you are unable to do your usual job for more than three days or you are hospitalized overnight; and
• Your employer does not offer you other work that pays your usual wages while you recover.

There are two types of TD benefits: temporary total disability (TTD) and temporary partial disability (TPD).

If you cannot work at all while recovering, you can receive TTD payments.

If you can do some work while recovering but your wages are reduced and below a maximum limit set by law, you can receive TPD payments. For example, your employer may offer you different work that you can do safely while recovering or may give you a reduced schedule. If you do not earn as much as you did before your injury, you can usually recover two thirds of the reduced wages. If your gross wages before your injury was $300 per week and are $210 after your injury, your wage loss is $90. Your TPD payments would therefore be $60.

If TD payments are delayed or denied you may be eligible for other financial assistance, such as State disability insurance. TD benefits are paid only while you are recovering.

TD payments end when your doctor clears you to return to work, you begin working modified or alternate work at your regular wages, you are declared “permanent and stationary”, or you have received up to 104 weeks of TD benefits within five years from the date of the injury. Certain injuries and conditions may receive up to 240 weeks of TD benefits within five years of the injury, but most do not.

Hỏi: Chào Julie, tôi là Vu Nguyen. Tôi đã bị thương tại nơi làm việc và bây giờ tôi lo lắng rằng tôi không có đủ tiền để trả các chi phí và chăm sóc con tôi. Tôi có được trả tiền cho những ngày mà tôi không thể làm việc vì chấn thương không?

Julie: Nếu chấn thương gây trở ngại cho công việc bình thường của bạn trong lúc đợi phục hồi, bạn có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp tàn tật tạm thời. Trợ cấp tàn tật tạm thời là các khoản trợ cấp bạn nhận được nếu bạn bị mất tiền lương vì:

• Bác sĩ điều trị của bạn nói rằng bạn không thể làm công việc thông thường của bạn lâu hơn 3 ngày hoặc bạn phải nhập viện qua đêm; và

• Chủ nhân của bạn không cung cấp cho bạn công việc khác với số lương bình thường của bạn trong khi bạn phục hồi.

Có hai loại trợ cấp tàn tập tạm thời: khuyết tật toàn phần tạm thời, và khuyết tật một phần tạm thời.

Nếu bạn không thể làm việc gì cả khi đang phục hồi, bạn có thể nhận được trợ cấp khuyết tật toàn phần.

Nếu bạn có thể làm một số công việc trong khi phục hồi nhưng tiền lương của bạn bị giảm và dưới mức giới hạn tối đa theo luật, bạn có thể nhận trợ cấp tàn tật một phần. Ví dụ, chủ nhân của bạn có thể điều bạn qua một công việc khác mà bạn có thể làm một cách an toàn, hoặc cho bạn một lịch trình giảm giờ trong khi hồi phục. Nếu bạn không kiếm được nhiều như bạn đã làm trước khi chấn thương, bạn có thể được hưởng hai phần ba của số tiền lương bị giảm. Nếu tổng tiền lương của bạn trước khi bị thương là $300 mỗi tuần và là $210 sau khi bị thương, tiền lương bị mất là $90. Khoản trợ cấp tàn tật một phần của bạn do đó sẽ là $60.

Nếu các khoản trợ cấp tàn tật tạm thời bị trì hoãn hoặc bị từ chối, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận được hỗ trợ tài chính khác, chẳng hạn như bảo hiểm tàn tật của Tiểu Bang. Trợ cấp tàn tật tạm thời chỉ được trả khi bạn đang phục hồi.

Các khoản trợ cấp tàn tật tạm thời kết thúc khi bác sĩ của bạn yêu cầu bạn quay trở lại làm việc, công việc điều chỉnh hoặc công việc thay thế theo mức lương bình thường của bạn; bạn được coi là tàn tật “vĩnh viễn và cố định” hoặc bạn đã nhận được tới104 tuần trợ cấp tàn tật tạm thời trong vòng 5 năm kể từ ngày chấn thương. Một số thương tích và tình trạng sức khỏe có thể nhận được tới 240 tuần trợ cấp tàn tật tạm thời trong vòng 5 năm sau khi bị thương, nhưng hầu hết đều chấm dứt ở 104 tuần.

Hỏi: Chào Julie, tôi là Vu Nguyen. Tôi đã bị thương tại nơi làm việc và bây giờ tôi lo lắng rằng tôi không có đủ tiền để trả các chi phí và chăm sóc con tôi. Tôi có được trả tiền cho những ngày mà tôi không thể làm việc vì chấn thương không?

Bạn có thể bình luận hoặc hỏi Julie một câu hỏi!

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

626-208-9313
877-655-5767
866-276-9977
866-608-5488
X