Hỏi Julie – Tôi có thể thay đổi bác sĩ và có ý kiến thứ hai không?

Temporary Disability Benefits and Eligibility
October 24, 2018
Visa
Obtaining an L-1 Visa
October 26, 2018

Hỏi Julie – Tôi có thể thay đổi bác sĩ và có ý kiến thứ hai không?

Hỏi: Chào Julie. Nếu tôi không đồng ý với chẩn đoán của bác sĩ hiện tại, tôi có thể thay đổi bác sĩ và có ý kiến thứ hai không? – Trai Tran

Julie: Nếu bạn không đồng ý với quyết định của bác sĩ hiện tại của mình, bạn có quyền nhận được ý iến của bác sĩ khác. Các bước cần thực hiện để có được một ý kiến khác phụ thuộc vào việc bạn đang nhận dịch vụ chăm sóc trong mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ y tế (MPN), một tổ chức chăm sóc sức khỏe (HCO) hoặc không cả hai. Lưu ý: Bạn sử dụng các bước được mô tả dưới đây chỉ để đánh giá về các loại xét nghiệm y tế hoặc điều trị bạn cần.

Các bước cần thực hiện nếu bạn đang được điều trị trong MPN.

Nếu bạn đang được chăm sóc trong một MPN và muốn đánh giá cách điều trị của bác sĩ đang điều trị cho bạn, trước tiên hãy xin chuyển sang một bác sĩ khác trong cùng MPN. Chủ nhân của bạn hoặc công ty bảo hiểm phải cung cấp cho bạn thông tin bằng văn bản về cách thay đổi bác sĩ trong MPN. Để xem bạn có thể đạt được thỏa thuận với bác sĩ mới không.

Nếu bạn không đồng ý với bác sĩ mới, bạn có thể có được ý kiến của tối đa hai bác sĩ trong MPN. Đây được gọi là ý kiến thứ hai và thứ ba. Chủ nhân của bạn hoặc công ty bảo hiểm phải cung cấp cho bạn thông tin bằng văn bản về cách thực hiện việc này. Bạn phải hẹn gặp
bác sĩ này trong vòng 60 ngày sau khi bạn nhận được danh sách các bác sĩ có sẵn từ quản trị viên yêu cầu bồi thường. Nếu bạn không thực hiện cuộc hẹn trong vòng 60 ngày, bạn có nguy cơ mất quyền nhận ý kiến của các bác sĩ khác. Nếu bạn không đồng ý với các bác sĩ thứ hai và thứ ba, bạn có thể nhận được một đánh giá y tế độc lập được sắp xếp bởi Bộ Phận Bồi thường Lao động (DWC). Nếu bác sĩ đó đồng ý với bạn về việc điều trị cần thiết, bạn có thể được điều trị từ một bác sĩ ngoài MPN.

Sự chuyển dịch trong hệ thống bồi thường của người lao động ở California có thể khó khăn nếu bạn không hài lòng với cách điều trị mà bạn đang nhận. Một luật sư thương tích có kinh nghiệm có thể giúp bạn tìm kiếm điều trị y tế bạn xứng đáng. Văn phòng Luật của Scott Warmuth cung cấp tư vấn miễn phí cho những người bị thương.

Question: Julie, I don’t agree with the diagnostics of my current doctor, can I change doctors and get a second opinion? – Trai Tran

Answer: If you don’t agree with the decisions of your current doctor, you have the right to get another doctor’s opinion. The steps to take to get another opinion depend on whether you are receiving care within a medical provider network (MPN), a health care organization (HCO), or neither. Note: You use the steps described below only to challenge an opinion about the kinds of medical tests or treatment you need.

Steps to take if you are being treated in an MPN

If you are receiving care within an MPN and wish to challenge the treatment prescribed by a doctor who is treating you, first consider switching to another doctor within the MPN. Your employer or the insurer must give you written information on how to change doctors within the MPN. See if you can reach agreement with the new doctor.

If you cannot reach agreement with the new doctor, you can obtain opinions from up to two more doctors within the MPN. These are called second and third opinions. Your employer or the insurer must give you written information on how to do this. You must make appointments to see these doctors within 60 days after you receive a list of available doctors from the claims administrator. If you don’t make the appointments within 60 days, you risk losing the right to get the other doctors’ opinions. If you do not agree with the second and third doctors, you can obtain an independent medical review arranged by the Division of Workers’ Compensation (DWC). If that doctor agrees with you about necessary treatment, you may obtain the treatment from a physician outside the MPN.

Navigating the workers’ compensation system in California can be difficult if you are unhappy with the treatment you are receiving. An experienced injury attorney can help you seek the medical treatment you deserve. The Law Offices of Scott Warmuth offers free consultations to injured workers. Call us today at 626-282-6868.

Hỏi: Nếu tôi không đồng ý với chẩn đoán của bác sĩ hiện tại, tôi có thể thay đổi bác sĩ và có ý kiến thứ hai không?

Bạn có thể bình luận hoặc hỏi Julie một câu hỏi!

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

626-208-9313
877-655-5767
866-276-9977
866-608-5488
X