Tôi đã đi gặp bác sĩ và ông ấy nói tôi phải nghỉ 3 tuần và sau đó trở lại làm việc, nhưng với những hạn chế.

Happy Halloween!
Stay Safe on the Streets Tonight
October 31, 2018
Auto Accident
Reducing the Risk of Common Causes of Car Accidents
November 2, 2018

Tôi đã đi gặp bác sĩ và ông ấy nói tôi phải nghỉ 3 tuần và sau đó trở lại làm việc, nhưng với những hạn chế.

Hỏi: Chào Julie, Tôi đã làm việc tại một nhà máy sản xuất máy tính hơn 30 năm và gần đây đã bị thương trong công việc. Tôi đã đi gặp bác sĩ và ông ấy nói tôi phải nghỉ 3 tuần và sau đó trở lại làm việc, nhưng với những hạn chế. Điều đó có nghĩa là gì? Tôi cần phải làm gì? – Lien Bui

Sau khi báo cáo chấn thương của bạn, nhiều người sẽ thảo luận với bạn để quyết định xem bạn có nên quay trở lại làm việc hay không. Đôi khi các bác sĩ và người quản lý hồ sơ không hiểu đầy đủ về bản chất công việc hoặc yêu cầu công việc của bạn. Do đó, điều quan trọng là bạn chủ động tiếp xúc với bác sĩ, chủ nhân và quản trị viên yêu cầu bồi thường của bạn. Cụ thể, bạn nên thảo luận về công việc bạn đã làm trước khi chấn thương, công việc bạn có thể làm bây giờ, và các loại công việc có sẵn cho bạn.

Nếu bác sĩ điều trị chính của bạn báo cáo rằng bạn có thể làm việc với các hạn chế, bác sĩ sẽ cung cấp hướng dẫn rõ ràng và cụ thể cho chủ lao động của bạn. Những hạn chế công việc này nhằm mục tiêu ngăn ngừa thương tích thêm và có thể bao gồm các hướng dẫn như ‘không nâng quá 30 cân Anh’. Hướng dẫn cũng có thể bao gồm các giới hạn về thời khóa biểu, sự phân công, các thiết bị và điều kiện làm việc của bạn. Nếu chủ lao động của bạn không thể đáp ứng các giới hạn công việc của bạn, bạn không bị bắt buộc phải làm việc.

Trong trường hợp cụ thể của bạn Liên, sau ba tuần phục hồi và bạn trở lại làm việc, chủ nhân của bạn phải đáp ứng các giới hạn công việc theo quy định của bạn. Bạn nên trình bày các hạn chế công việc do bác sĩ quyết định cho chủ nhân của bạn và thảo luận về cách các hạn chế có thể được đáp ứng. Bạn không phải chấp nhận bất kỳ nhiệm vụ nào không đáp ứng các hạn chế đó.

Nếu bạn từ chối sự phân công, bạn nên giải thích rõ ràng với chủ lao động của bạn về việc nó không đáp ứng các giới hạn công việc của bạn. Nếu có thể, bạn nên làm điều này bằng văn bản. Nếu chủ lao động của bạn có hành động, hoặc đe dọa chống lại bạn vì bạn không chấp nhận công việc được giao, họ có thể vi phạm Bộ luật Lao động California khoản 132a, cấm phân biệt đối xử với người lao động bị thương. Nếu chủ nhân của bạn không thể cung cấp cho bạn công việc đáp ứng các giới hạn công việc, người quản lý hồ sơ của bạn phải trả trợ cấp tàn tật tạm thời (cho bạn).

Dear Julie,

Question: I’ve been working at a computer factory for more than 30 years and recently was injured on the job. I went to the doctor and he said I have to take 3 weeks off and then return back to work, but with restrictions.  What does this mean?  What do I need to do?

After your report your injury, many people will work with you to decide whether or not you should return to work.  Sometimes doctors and claims administration do not fully understand the nature of your work or job requirements.  Because of that, it is important that you actively communicate with your physician, employer, and claims administrator.  Specifically, you should discuss the work you did before your injury, what work you can do now, and the kinds of work available to you.

If your primary treating physician reports that you can work with restrictions, he or she will provide clear and specific guidance to your employer.  These work restrictions will have the goal of preventing further injuries and could include instructions such as ‘no lifting over 30 pounds’.  The guidance can also include limits to your schedule, assignments, equipment, or working conditions.  If your employer cannot accommodate your work restrictions, you cannot be required to work.

In your specific case David, after your three weeks of recovery are completed and you return to work, your employer must provide accommodations for your prescribed work restrictions.  You should show your doctor’s work restrictions to your employer and discuss how the restrictions can be met.  You do not have to accept any assignment that does not meet the restrictions.

If you refuse the assignment, you should clearly explain to your employer how it fails to meet your work restrictions.  If possible, you should do this in writing.  If your employer takes action, or threatens to take action, against you because you won’t accept your work assignment, they may be in violation of California Labor Code section 132a, which prohibits discrimination against injured workers.  If your employer cannot give you work that meets the work restrictions, your claims administrator must pay temporary disability benefits.

Tôi đã đi gặp bác sĩ và ông ấy nói tôi phải nghỉ 3 tuần và sau đó trở lại làm việc, nhưng với những hạn chế. Điều đó có nghĩa là gì? Tôi cần phải làm gì?

Bạn có thể bình luận hoặc hỏi Julie một câu hỏi!

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

626-208-9313
877-655-5767
866-276-9977
866-608-5488
X