Bạn gái của tôi và tôi đã hẹn hò được hai năm – Tôi muốn cưới cô ấy và đưa cô ấy sang Mỹ

Law Offices of Scott Warmuth Hosts H-1B Immigration Seminar
November 13, 2018
Work-Related Permanent Injuries
November 16, 2018

Bạn gái của tôi và tôi đã hẹn hò được hai năm – Tôi muốn cưới cô ấy và đưa cô ấy sang Mỹ

Hỏi: Chào Julie, bạn gái của tôi và tôi đã hẹn hò được hai năm. Tôi rất yêu cô ấy và nhớ cô ấy mỗi ngày. Cô ấy hiện đang sống ở Việt Nam và tôi muốn cưới cô ấy và đưa cô ấy sang Mỹ. Tôi phải bắt đầu từ đâu? Tôi cần phải làm gì? – Liem Trong Le

Trả lời: Cảm ơn câu hỏi của bạn Liêm! Và xin chúc mừng! Khả năng đưa bạn gái của bạn vào Mỹ phụ thuộc vào tình trạng nhập cư của chính bạn. Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ, bạn có thể nộp đơn xin chiếu khán hôn thê K-1 để đưa bạn gái vào đây, nhưng có một số hạn chế. Nếu bạn ở Hoa Kỳ bằng thẻ xanh, bạn sẽ phải kết hôn trước.

Trước tiên, tôi giả sử bạn là công dân Hoa Kỳ. Có một tiến trình cho phép các vị hôn thê không phải là công dân được nhập cảnh vào Mỹ. Để đủ điều kiện hoặc visa K-1, cả bạn và vợ chưa cưới của bạn phải đủ điều kiện để được kết hôn hợp pháp. Luật hôn nhân thay đổi theo vùng, nhưng điều thông thường là không ai trong số các bạn đã kết hôn với người khác. Bạn cũng phải gặp người vợ chưa cưới của bạn ít nhất một lần trong hai năm qua, có thể có trường hợp ngoại lệ. Cuối cùng, bạn phải kết hôn với người vợ chưa cưới trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Có một số giới hạn nhất định đối với visa K-1. Trước tiên, bạn cần hoàn thành Mẫu đơn I-129F, Đơn bảo lãnh hôn phu ngoại quốc và nạp đầy đủ các giấy tờ cần thiết cho chính phủ. Sau khi được chấp thuận, vợ chưa cưới của bạn sẽ phải phỏng vấn tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Phê duyệt cuối cùng sẽ được cấp bởi một viên chức lãnh sự. Chiếu khán hôn thê chỉ có giá trị trong 6 tháng và vợ chưa cưới của bạn phải nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong khi visa còn hợp lệ. Và một lần nữa, bạn phải kết hôn trong vòng 90 ngày. Sau đám cưới của bạn, người vợ hiện tại của bạn có thể nộp đơn xin thẻ xanh bằng cách điền Mẫu I-485 theo ưu tiên IR1, không có hạn ngạch.

Một lựa chọn khác là kết hôn tại Việt Nam và nộp đơn xin thẻ xanh tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Sau khi người vợ hiện tại của bạn được chấp thuận cho thẻ xanh, cả hai bạn có thể trở lại Hoa Kỳ.

Bây giờ, tôi sẽ cho rằng bạn là thường trú nhân hợp pháp. Các tùy chọn của bạn bị hạn chế hơn nhiều. Để đưa bạn gái của bạn vào Hoa Kỳ, trước tiên bạn sẽ cần kết hôn ở nước ngoài. Khi bạn đã kết hôn, người vợ hiện tại của bạn sẽ đủ điều kiện xin cấp thẻ xanh dưới dạng thân nhân của người có thẻ xanh theo ưu tiên F2A, có hạn ngạch, với thời gian chờ khoảng hai năm vào lúc này.

Đối với cả hai trường hợp, bạn nên bắt đầu bằng cách tham vấn với một luật sư di trú có khả năng về hoàn cảnh chính xác của bạn để xác định hướng đi sắp tới.

Hi Julie, my girlfriend and I have been dating for two years. I am madly in love with her and miss her every day. She currently lives in Vietnam and I want to marry her and bring her to America. Where do I start? What do I need to do?  -Liem Trong Le

Thank you for your question Liem!  And congratulations!  Your ability to bring your girlfriend into the country depends on your own immigration status.  If you are a United States citizen, you can apply for a K-1 fiancé visa to bring your girlfriend into the country, but there are some restrictions.  If you are in the U.S. on a green card, you will have to be married first.

First, I’ll assume you are a U.S. citizen.  There is an immigration process in place allowing entry for non-citizen fiancés.  To be eligible or a K-1 visa, both you and your fiancé must be eligible to be legally married.  Marriage laws vary by jurisdiction, but this usually means that neither of you are already married to other people.  You must also have met your fiancé in person at least once over the past two years, which appears to be the case, or have extenuating circumstances.  Lastly, you must marry your fiancé within 90 days of her entry into the United States.

There are certain limits for a K-1 visa.  You will first need to complete Form I-129F, Petition for Alien Fiancée and secure the necessary paperwork for the government.  After approval, your fiancé will need to interview at the U.S. Embassy or Consulate.  Final approval will be issued by a consular officer.  The fiancé visa is only valid for 6 months and your fiancé must enter the United States while the visa is valid.  And again, you must be married within 90 days.  After your wedding, your now wife can apply for a green card by completing Form I-485 under IR1 preference, which does not have a quota.

Another option is to get married in Vietnam and apply for a green card at the U.S. Embassy or Consulate.  After your now wife is approved for her green card, you could both return to the United States.

Now, I’ll assume you are a legal permanent resident.  Your options are much more limited.  In order to bring your girlfriend into the U.S., you will need to first be married abroad.  Once you are married, your now wife will be eligible to apply for a green card as an extended relative of a green card holder under F2A preference, which has a quota, resulting in about a two year waiting period right now.

For either circumstance, you should start by consulting a qualified immigration attorney with your exact circumstances to determine your best path forward.

Bạn gái của tôi và tôi đã hẹn hò được hai năm. Cô ấy hiện đang sống ở Việt Nam và tôi muốn cưới cô ấy và đưa cô ấy sang Mỹ. Tôi phải bắt đầu từ đâu? Tôi cần phải làm gì?

Bạn có thể bình luận hoặc hỏi Julie một câu hỏi!

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

626-208-9313
877-655-5767
866-276-9977
866-608-5488
X